1st UTAD Conference "Origins" (Turkish Society for Theatre Research) (extended deadline 30 July)

deadline for submissions: 
July 30, 2023
full name / name of organization: 
Turkish Society for Theatre Research
contact email: 

1st UTAD Conference (Turkish Society for Theatre Research, TSTR)

"Origins" 

TED University, Ankara, Türkiye

14-16 September 2023

Contact email: utadconference@gmail.com

 

Call for Papers

 

The origins of theatre are thought to be as old as humanity itself. Whether to imitate its surrounding environment, try to understand its own existence within the greater cosmology, surpass death by re-enacting past behaviours and events of humans, or simply have some fun, the theatre has been an indispensable part of meaning-making and human existence.

 

Ancient amphitheatres, medieval pageants, thrust stages in outdoor and indoor theatres, stages with proscenium arches, forum theatres, streets, town halls, town meadows, royal courts, houses of nobility and commoners, and many more conventional and unconventional outdoor and indoor venues, all have witnessed the origins of theatres and dramatic conventions that aimed at the edification and delight of their audiences.

 

Folk drama, Sanskrit drama, Chinese drama, Japanese No plays, rituals in Ancient Egypt and the Near East, Old Turkic heroic drama, ancient Greek comedy and tragedy, Roman comedy and tragedy, classicist drama, realist drama, symbolic drama, post-dramatic performances, all came into being either as a result of or as a reaction towards local or global historical circumstances, artistic movements, or technological innovations. Therefore, the study of the origins of theatres in Eastern, Western, Southern, or Northern locations of the world is not only a study of theatre history but of human history itself.

 

As part of the story of our origins, we as the Turkish Society for Theatre Research (TSTR) are looking forward to receiving abstracts for 20-minute papers for our inaugural conference on the following subjects (or their intersections):

 

 • Origins of theatre
  • Ancient
  • Medieval
  • Early Modern
  • 18th century
  • 19th century
  • 20th century
  • Contemporary
  • Origins of theatre studies
   • Department histories
   • Originators of theatre, performance and/or theatre studies
    • Performers
    • Directors
    • Translators
    • Academics
    • The origins of theatre and
     • Class
     • Gender
     • Race
     • Ecology
     • Posthuman studies
     • Disability studies
     • Translation/adaptation and the origins of theatre and/or theatre studies
     • The origins of (re)interpretations of theatre in various media adaptations
      • Film
      • TV
      • Animation
      • Music
      • New Media

 

Please send a 250-word abstract, a 100-word short bio, and your recent CV to the Turkish Society for Theatre Research (TSTR) (utadconference@gmail.com) by 30 July 2023.

 

We are looking forward to receiving your paper proposals and hosting you in Ankara
(14-16 September 2023), which has been home to the origins of the Republic of Türkiye, which will celebrate its 100th anniversary in 2023, and the first Theatre Department established at Ankara University in 1958.

 

Selected papers will be published in a special issue in the ETKI Journal (e-ISSN: 2822-3950)

 

IMPORTANT DATES

Abstract Submission Deadline: 30th July, 2023

Notice of Acceptance/Rejection: 15th August, 2023

Early Bird Registration: 10th August, 2023

Late Registration: 25th August, 2023

Conference Dates: 14th, 15th, 16th September, 2023

 

REGISTRATION

Non-UTAD Members: Early Bird 900 TRY (45 EUR), Late Registration 1100 TRY (55 EUR)

UTAD Members: Early Bird 700 TRY, Late Registration 800 TRY

Graduate Students: Early Bird 500 TRY, Late Registration 600 TRY

 

***

 

Kök(en)ler Konferansı (Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği, UTAD)

TED Üniversitesi, Ankara, Türkiye

14-16 Eylül 2023

İletişim: utadconference@gmail.com

 

Tebliğ Çağrısı

 

Tiyatronun kökeninin insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. İster çevresini anlama veya taklit etme, evrenin içinde kendi varlığını anlamaya çalışma, insanların geçmişteki davranışlarını ve olaylarını yeniden canlandırarak ölümü aşma veya sadece biraz eğlenmek için olsun, tiyatro, anlam oluşturmanın ve insanın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

 

Antik amfitiyatrolar, orta çağ platform sahneleri, açık ve kapalı tiyatrolardın üç cepheli sahneleri, sahne önü kemerli sahneler, forum tiyatroları, sokaklar, belediye binaları, kasaba çayırları, kraliyet sarayları, soyluların ve sıradan insanların evleri ve daha birçok geleneksel ve geleneksel olmayan açık ve kapalı mekan, hepsi izleyicilerini eğitmeyi ve eğlendirmeyi amaçlayan tiyatroların ve dramatik geleneklerin kökenine tanık olmuştur.

 

Seyirlik köy oyunları, Sanskritçe tiyatro, Çin tiyatrosu, Japon No oyunları, Eski Mısır ve Yakın Doğu’daki ritüeller, Eski Türk toplumlarındaki destansı gösterimler, antik Yunan komedisi ve trajedisi, Roma komedisi ve trajedisi, klasik drama, gerçekçi drama, sembolik drama, post-dramatik tiyatro, hepsi ya yerel ya da küresel tarihsel koşulların, sanatsal hareketlerin ya da teknolojik yeniliklerin bir sonucu olarak ya da bunlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, dünyanın Doğu, Batı, Güney veya Kuzey bölgelerindeki tiyatroların kökenlerinin incelenmesi, yalnızca tiyatro tarihinin değil, insanlık tarihinin kendisinin de incelenmesidir.

 

Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD) olarak, köken hikayemizin bir parçası olarak, derneğimizin açılış konferansı için aşağıdaki konularda (veya bunların kesişim noktalarında) 20 dakikalık bildiri özetlerinizi beklemekteyiz:

 • Tiyatronun kök(en)leri
  • Antik
  • Orta Çağ
  • Yeni Çağ
  • 18. yüzyıl
  • 19. yüzyıl
  • 20. yüzyıl
  • Çağdaş
  • Tiyatro çalışmalarının kök(en)leri
   • Bölüm tarihçeleri
   • Tiyatro, gösteri sanatları ve tiyatro çalışmalarının kök(en)lerindeki kişiler
    • Oyuncular
    • Yönetmeler
    • Çevirmenler
    • Akademisyenler
    • Tiyatronun kök(en)leri ve
     • Sınıf
     • Toplumsal Cinsiyet
     • Irk
     • Çevrebilim
     • Posthüman çalışmalar
     • Engellilik çalışmaları
     • Çeviri/uyarlama ve tiyatronun ve veya tiyatro çalışmalarının kök(en)leri
     • Çeşitli uyarlama araçlarında tiyatronun (yeniden) anlamlandırılmasının kök(en)leri
      • Film
      • Televizyon
      • Çizgi film
      • Müzik
      • Yeni Medya

 

2023 yılında 100. yılını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kökenlerine ev sahipliği yapan ve 1958 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde ilk Tiyatro Bölümü kurulan Ankara’da sizleri 14-16 Eylül 2023 tarihlerinde ağırlamak bizleri mutlu edecektir.

 

250 kelimelik özetinizi, 100 kelimelik kısa özgeçmişinizi ve en güncel öz geçmişinizi Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD)’a (utadconference@gmail.com) 30 Temmuz 2023 tarihinden önce yollamanızı rica ediyoruz.

 

Seçilen makaleler ETKİ Dergisi’nde özel bir sayıda yayınlanacaktır (e-ISSN: 2822-3950).

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Son Gönderim: 30 Temmuz 2023

Kabul/Ret: 15 Ağustos 2023

Erken Kayıt: 10 Ağustos 2023

Geç Kayıt: 25 Ağustos 2023

Konferans Tarihleri: 14, 15, 16 Eylül 2023

 

KAYIT

Üye Olmayanlar: Erken Kayıt 900 TL (45 EUR), Geç Kayıt 1100 TL (55 EUR)

UTAD Üyeleri: Erken Kayıt 700 TL, Geç Kayıt 800 TL

Lisansüstü Öğrenciler: Erken Kayıt 500 TL, Geç Kayıt 600 TL